Algemene voorwaarden

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
BGN-Gewichtsconsulent: Kim Heijboer, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd BGN-gewichtsconsulent. Tevens in bezit van het diploma Kind en Voeding en het diploma CIOS niveau 4 Bewegingsagoog met aanvulling Zwemonderwijzer.
Cliënt: de persoon aan wie door de BGN-gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de BGN-gewichtsconsulent wordt uitgeoefend

Event: Alle vormen van eventen vallen hieronder. Voorbeelden hiervan zijn: workshops, lezingen, dagevents, e.d.

Arts: de huisarts of specialist waarbij de cliënt onder behandeling is.

 

Algemeen
De BGN-gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Het is ook mogelijk om advies per e-mail, telefoon of Skype te ontvangen. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt.

Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

 

Basis

De BGN-gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de BGN-gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de cliënt de BGN-gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de BGN-gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de BGN-gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Mocht je na aanmelding alsnog afzien van deelname aan een los consult of een (online) pakket, dan geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering langer dan een maand (30 dagen) voor aanvang van het intakegesprek / eerste consult worden de kosten volledig gerestitueerd.
Bij annulering tussen een maand (30 dagen) en een week (7 dagen) voor aanvang van het intakegesprek / eerste consult krijg je 50% terug.

Bij annulering korter dan een week (7 dagen) voor aanvang van het intakegesprek / eerste consult krijg je geen geld terug.

 

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Beëindiging begeleiding (consult, (online) pakket)

De begeleiding wordt beëindigd indien:

– Het doel is of de doelen zijn bereikt.
– De begeleiding niet aanslaat of niet naar wens verloopt.
– De cliënt de begeleiding wenst te beëindigen.
* Indien de cliënt de coaching tussentijds tijdens een lopend coachtraject wil annuleren, dient de cliënt de kosten te voldoen tot en met               de week waarin geannuleerd wordt. Reeds vooruitbetaalde bedragen vanaf daar opvolgende week zullen aan cliënt worden                                 gerestitueerd.
– Doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is (oorzaak van de klacht valt buiten het werkveld van de BGN-gewichtsconsulent)

 

Tussentijdse beëindiging ((online) pakket)

Wanneer cliënt besluit eerder te stoppen met de begeleiding is er recht om binnen een jaar na 1e factuurdatum om de begeleiding van de overgebleven consulten weer op te pakken. Deze consulten moeten dus binnen een jaar zijn gebruikt, anders komen deze te vervallen.

Voorbeeld: start 01-08-2018, tussentijdse stop 15-11-018, consulten opmaken voor 01-08-2019.

 

Voorafgaand annuleren van deelname aan een event

– Annuleren 0 t/m 14 dagen vooraf, Cliënt ontvangt een tegoedbon t.h.v. het totaalbedrag. Deze is vrij te besteden bij Gewichtsconsulent Kim voor onbepaalde tijd. Ook kan het ticket om geboekt worden op een andere naam (overdragen)

– Annuleren meer dan 14 dagen voorafgaand, Cliënt ontvangt het volledige bedrag z.s.m. terug, uiterlijk binnen 10 werkdagen.

– Indien Gewichtsconsulent Kim de boeking annuleert i.v.m. het niet doorgaan van het event, wordt het volledige bedrag z.s.m. uiterlijk binnen 10 werkdagen aan cliënt gerestitueerd.

 

Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De BGN-gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Indien een cliënt het gehele pakket/programma al heeft betaald zal er geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van deze overeenkomst.

 

Intellectueel eigendom

De BGN-gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, e-books, receptenbundels en afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de BGN-gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de BGN-gewichtsconsulent verstrekt zijn.

 

Betaling
Betaling dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De BGN-gewichtsconsulent is gerechtigd een consult te weigeren indien de cliënt de betaling niet heeft voldaan.

De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke 30 dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota 30 dagen na datering niet is voldaan, is de BGN-gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De BGN-gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching worden gerestitueerd aan de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de BGN-gewichtsconsulent is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De BGN-gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de BGN-gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de BGN-gewichtsconsulent.

 

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de BGN-gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de BGN-gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de BGN-gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de BGN-gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De BGN-gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Vergoeding zorgverzekeraar
De begeleiding door de BGN-gewichtsconsulent wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De voorwaarden voor deze vergoeding kunnen worden teruggevonden in het eigen polis. De BGN-gewichtsconsulent staat niet garant voor het naleven van deze vergoeding door de zorgverzekeraar.

 

Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen de BGN-gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de BGN-gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Retourneren

Alleen de boeken die rechtstreeks bij Gewichtsconsulent Kim zijn gekocht kunnen na een melding binnen 14 dagen, binnen 14 dagen worden teruggestuurd. Andere boeken gaan via Bol.com.  

Om de bestelling terug te sturen zal het retourformulier toegevoegd moeten worden. Het product dient in de originele verpakking verzonden te worden zonder beschadigingen. Hierna volgt de terugbetaling, mits er geen schade aan de producten is. Wanneer de volledige bestelling wordt teruggestuurd zullen ook de verzendkosten voor het terugsturen worden vergoed. Bij het terugsturen van een gedeelte van de bestelling zijn de verzendkosten voor de consument.

Wanneer ik de producten in goede staat retour heb ontvangen, zal ik binnen 14 dagen het betaalde bedrag terugstorten op het opgegeven rekeningnummer.

 

Retouradres:
Gewichtsconsulent Kim

Kim Heijboer

Hoenderweg 8

4697BK Sint-Annaland